Om HEFUU

Hälsoekonomiskt forum vid Uppsala universitet

Hälsoekonomiskt forum vid Uppsala universitet (www.hefuu.uu.se) är ett tvärvetenskapligt forum för forskare från den samhällsvetenskapliga och medicinska fakulteten vid Uppsala universitet som är intresserade av hälsoekonomi.

Det hälsoekonomiska forumet vid Uppsala universitet för hälsoekonomi syftar till att:

  • Skapa en tvärvetenskaplig miljö för forskning inom hälsoekonomi
  • Samla forskningsprojekt inom hälsoekonomi
  • Organisera seminarier, workshops och kurser i hälsoekonomi

Ett hälsoekonomiskt seminarium planeras till den första fredagen i månaden från 13:30 till 15:00, och är öppna för alla forskare som är intresserade av hälsoekonomi.

Vad är hälsoekonomi?

Hälsoekonomi är ett forskningsområde i skärningspunkten mellan ekonomi och medicin. Hälsoekonomi fokuserar i stort sätt på två frågor.

  • Hur beteende som baseras på ekonomiska beslut - av tex individer, patienter eller vårdgivare - påverkar hälsa, prevention och tillgången på vård, och hur ekonomiska incitament påverkar beteendet.
  • Hur hälsa och vårdinsatser påverkar ekonomiska resultat, både på individuellt plan och på en aggregerad nivå.

Hälso- och sjukvårdsmarknaden skiljer sig mot andra varor och branscher i den meningen att den enskilde individen möter ett stort mått av osäkerhet för tex. deras hälsa och tillgängliga terapier; att det finns stora olikheter i tillgången till viktig information mellan olika parter (tex hälso- och sjukvårdsgivare är bättre informerade om olika terapiers effektivitet); att hälso- och sjukvården ofta är finansierad genom en tredje part; att sektoren omfattas av omfattande reglering och statlig styrning; och att det kan finnas viktiga externa effekter till interventioner. Detta skapar starka drivkrafter för ekonomiskt beteende som skiljer sig från andra sektorer.

Ekonomiska utfall på en individuell nivå innefattar kostnader för sjukdom- till exempel nyttoförlust, behandlingskostnader och förlorad arbetsinkomst - lika väl som påverkan på humankapitalet på lång sikt. På en mer aggregerad nivå har ekonomiska utfall att göra med behandlingars kostnadseffektivitet, finansiering av hälso- och sjukvård, påfrestningar på socialförsäkringssystemen och allokering av resurser.

Hälsoekonomiskt forum vid Uppsala universitet är en mötesplats för forskare intresserade av hälsoekonomi vid Uppsala universitet. Fokus ligger på att utvärdera effekter av hälsochocker och sjukvårdsinterventioner på ekonomiska utfall, och ekonomiska händelser på hälsoutfall.

För detta ändamål utgör de omfattande svenska hälso- och sjukvårdsregistern, tillsammans med information om ekonomiskt utfall ett unikt material för forskning inom hälsoekonomi.